Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 243/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim z 2015-09-29

Sygn. akt I C243/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29 września 2015r.

  Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny

w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Cezarego Różanka

  w obecności protokolanta – starszego sekretarza sądowego W. K.

po rozpoznaniu 29 września 2015 r. w O., na rozprawie,

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (powódka)

przeciwko D. S. (pozwana)

o zapłatę

zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwoty:

I.  1 124,53 (jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery 53/100) złotych, wraz z odsetkami w wysokości określonej ustawowo dla kolejnych okresów opóźnienia, za okres od 16 lipca2014 roku do dnia zapłaty;

II.  107,00 (sto siedem 00/100) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

/-/ C. R.

Sygn. akt I C 243/15

UZASADNIENIE

Powódka Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe (...) spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł o zasądzenie od pozwanej D. S. kwoty 1 124,53 (jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery 53/100) złotych, wraz
z odsetkami w wysokości określonej ustawowo dla kolejnych okresów opóźnienia, za okres od 16 lipca 2014 roku do dnia zapłaty złoraz zasadzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska strona powodowa podniosła, co następuje.

Powódka PHU (...) sp. z o.o. z siedzibą w T., prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów marki P. oraz części zamiennych do nich, a także w zakresie naprawy samochodów i najmu pojazdów zastępczych. Natomiast pozwana D. S. jest wspólnikiem powodowej spółki posiadającym 396 udziałów o łącznej wartości 396.000,00 złotych.

11 lipca 2014 r. pozwana zawarła z powódką umowę przeglądu pojazdu P. (...) o nr rej. (...). Po wykonaniu umowy powódka wystawiła pozwanej fakturę VAT nr (...) z 11 lipca 2014 r. na kwotę 1 124,53 zł brutto, która została przekazana pozwanej. Jednakże pomimo upływu terminu płatności wskazanego na fakturze pozwana nie uregulowała należności na rzecz powódki. W związku z tym powódka pismem z dnia 14 października 2014 r. wezwała pozwaną do zapłaty kwoty, m.in. wynikającej z usługi wykonanej przez powódkę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty pozwana skierowała do powódki pismo, iż uznaje roszczenia, ale nie jest w stanie zapłacić wskazanej kwoty.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwana podniosła, iż w lipcu 2014 r. pozostawała we wspólności ustawowej małżeńskim z E. S.. Pozwana potwierdziła, że usługa został wykonana zgodnie ze złożoną fakturą, ale podniosła, że pozostali wspólnicy czerpią korzyści z majątku spółki, w ten sposób, ze naprawiają swoje samochody w spółce i nie płacą za te usługi, korzystają z samochodów służbowych na koszt spółki, tankują samochody na koszt spółki, pozbawiają pozwaną dywidend ze spółki, a sami przyznają sobie horrendalnie zawyżone wynagrodzenia.

Pozwana podniosła ponadto, że jest traktowana przez wspólnika złośliwie i arogancko.

(na rozprawie z 29 września 2015 r., k. 30).

Pełnomocnik powódki, ustosunkowując się do stanowiska pozwanej, oświadczył, że podtrzymuje powództwo w całości i podniósł, że rozliczenia miedzy wspólnikami, czy też między małżonkami, winny nastąpić w innym procesie. (na rozprawie
z 29 września 2015 r., k. 30)
.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

11 lipca 2014 r. pozwana zawarła z powódką (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) umowę przeglądu pojazdu P. (...) o nr rej. (...). Po wykonaniu umowy powódka wystawiła pozwanej fakturę VAT nr (...) z 11 lipca 2014 r. na kwotę 1 124,53 zł brutto, która została przekazana pozwanej. W fakturze wskazano, że kwota należności płatna jest w terminie do 15 lipca 2014 r.

Pomimo upływu terminu płatności wskazanego na fakturze pozwana nie uregulowała należności na rzecz powódki.

Pismem z 14 października 2014 r. powódka wezwała pozwaną do zapłaty kwoty, m.in. wynikającej z usługi wykonanej przez powódkę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, w piśmie z 27 października 2014 r. pozwana wskazała, że nie jest w stanie zapłacić żądanej kwoty, gdyż nie posiada takiej kwoty, ani dochodów, które mogłyby to jej umożliwić pismo.

Nadto podniosła, iż jest udziałowcem powodowej spółki, a z tego tytułu nie uzyskuje żadnych dochodów, a reszta wspólników korzysta prywatnie z firmowych samochodów i przyznają sobie horrendalne wypłaty. Wniosła także o wypłacenie dywidendy.

Powyższy stan faktyczny był niesporny, nie wymagający przeprowadzenia dowodów (art. 229 (...) ), bowiem fakty podniesione przez powódkę w pozwie zostały przyznane przez pozwaną na rozprawie 29 września 2015 r. (k. 30) , a przyznanie to nie budzi wątpliwości w świetle dokumentów dołączonych do pozwu
(k. 15 – 20) .

Na podstawie powyższego stanu faktycznego sąd zważył, co następuje.

Roszczenie powódki o zapłatę kwoty dochodzonej w pozwie znajduje uzasadnienie w treści art. 734 § 1 w zw. z art. 750 KC2, bowiem powódka na zlecenie pozwanej wykonała na jej rzecz usługę, polegającą na wykonaniu przeglądu samochodu osobowego marki P. (...), za wynagrodzeniem w kwocie 1 124,53 zł. Usługa została wykonana, a termin płatności wynagrodzenia został określony na 15 lipca 2014 r.

Pozwana nie kwestionowała samego faktu zlecenia, wykonania usługi, wysokości i terminu płatności wynagrodzenia. Podnoszone przez nią zarzuty nie niweczą zasadności żądania powódki.

Wobec określeni terminu płatności na 15 lipca 2014 r., zasadne jest także żądanie zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności od 16 lipca 2014 r. (art. 481 § 1 i 2 KC).

Wobec powyższego należało orzec jak w punkcie I. sentencji wyroku.

O kosztach procesu orzeczono (w punkcie II. sentencji wyroku)na pod. art. 98 § 1 i 3 100w zw. z art. 108 § 1 KPCoraz§ 6 pkt 1 zw. z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu3, zasądzając od pozwanej na rzecz powódki kwotę 107,00 zł, na która złożyły się kwoty: 30,00 zł, z tytułu opłaty sądowej od pozwu, 60,00 zł, z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika procesowego powódki (radcy prawnego) i 17,00 zł, z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego.

/-/ C. R.

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (tekst jednolity [w:] Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.).

2Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity [w:] Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

3Tekst jednolity [w:] Dz. U. z 2013 r., poz. 490.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Michalak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Cezary Różanek
Data wytworzenia informacji: